Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 15 marca 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. na działce nr 1170 w Miętnem

 w Obwieszczenia

KS.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 15 marca 2021 roku

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia Strony, że w dniu 15.03.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 05.02.2021 r. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z/s 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 4, 08-400 Garwolin reprezentowanego przez Pana Marcina Osial Atem-Polska Sp. zo.o. 20-315 Lublin Al. W. Witosa 3, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. BT14759 GARWOLIN PÓŁNOC na działce o nr ewid. 1170 obręb Miętne, gm. Garwolin.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 Kpa mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z treścią wniosku i dołączoną dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski, w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że pismem nr KS.6220.3.2021 z dnia
15.03.2021 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz www.e-bip.pl i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Miętne, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz