OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 w Aktualności

Garwolin, dn. 22 marca 2021 r.

S.2110.01.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Garwolin

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obrony cywilnej
w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin, tel. (25) 682-05-60

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
  5. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  6. znajomość przepisów z zakresu obrony cywilnej,
  7. znajomość przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.
 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  1. preferowany staż pracy na stanowisku związanym z obroną cywilną,
  2. preferowany staż pracy w administracji publicznej,
  3. prawo jazdy kat. B.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w budynku Urzędu Gminy Garwolin. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą interesanta oraz przemieszczaniem się
w terenie.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obroną cywilną w Gminie Garwolin.
 2. Koordynowanie i rozliczanie prac osób skierowanych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 3. Współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.
 4. Prowadzenie spraw organizacyjnych urzędu i dbanie o bieżące funkcjonowanie urzędu.
 5. Obsługa interesantów.
 6. Archiwizowanie dokumentów.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys – curriculum vitae (c.v.),
  2. kwestionariusz osobowy*
  3. oświadczenie o nie karaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin przy ul. Mazowieckiej 16, 08 – 400 Garwolin lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obrony cywilnej” w terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Garwolin przy ul. Mazowieckiej 16.

* Kwestionariusz osobowy można otrzymać w Urzędzie Gminy Garwolin przy ulicy Mazowieckiej 16 w Sekretariacie Urzędu lub pobrać ze strony internetowej Gminy Garwolin.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informuję,

iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@garwolin-gmina.pl lub pisemnie na adres administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na wolne stanowisko urzędnicze, na podstawie:
 4. a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 5. b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 6. c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późzm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1282 z późn.zm.).
 7. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że Państwo wyrażą zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
 12. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Garwolin oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Garwolin.

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

 

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz