Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 25 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE na terenie części działki nr 729/11 i 755/2 obr. Sulbiny, gm. Garwolin

 w Obwieszczenia

TIP.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 25.03.2021r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE na terenie części działki nr 729/11 i 755/2 obr. Sulbiny, gm. Garwolin.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 25 marca 2021r. została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE na terenie części działki nr 729/11 i 755/2 obr. Sulbiny, gm. Garwolin.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Sulbiny gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

Załączniki:

Zostaw komentarz