Uwaga! Od 1 kwietnia 2021r. obowiązywać będzie niższa opłata za odpady komunalne

 w Aktualności

Wójt Gminy Garwolin uprzejmie informuje, iż dnia 11 marca 2021 r. Rada Gminy uchwałą Nr XXIV/211//2021 przyjęła i uchwaliła niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym tzn. 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Nowa wysokość opłaty obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2021 r.

Nie ulega zmianie wysokość opłaty w wysokości 32,00 zł miesięcznie dla mieszkańców, którzy nie posiadają kompostownika więc będą oddawać bioodpady w brązowym pojemniku.

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439 późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów
w przydomowym kompostowniku:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
    przydomowym, lub
  • uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika,

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin przyjęty uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr  XXII/189/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zostaw komentarz