Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40PE na dz. nr ewid. 501/7, 509, 501/6 w miejscowości Miętne, gm. Garwolin.

 w Obwieszczenia

TIP.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 29.03.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  Ø40PE na terenie działek nr ewid. 501/7, 509, 501/6 położonych w miejscowości Miętne, gm. Garwolin.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 29 marca 2021 r. została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40PE na terenie działek nr ewid. 501/7, 509, 501/6  położonych w miejscowości Miętne, gm. Garwolin.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Miętne gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

 

 

  

 

Załączniki:

Zostaw komentarz