Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 30 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Rozbudowy wraz z przebudową budynku produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową, budowie zadaszenia nad komunikacją oraz budowie dwóch hal namiotowych na dz. 1495/1 i 1495/2 w Woli Rębkowskiej

 w Obwieszczenia

KS.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 30 marca 2021 roku

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia Strony, że w dniu 30.03.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 24.03.2021 r. ZELLER Plastik Poland Sp. z o.o. z/s Wola Rębkowska ul. Topolowa 38, 08-410 Garwolin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie wraz z przebudową budynku produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową, budowie zadaszenia nad komunikacją oraz budowie dwóch hal namiotowych, na działkach ewid. nr 1495/1 i 1495/2 w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 Kpa mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z treścią wniosku i dołączoną dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski, w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że pismem nr KS.6220.5.2021 z dnia 30.03.2021 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz www.e-bip.pl i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Wola Rębkowska, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

Załączniki:

Zostaw komentarz