Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 545/8, 545/11, 545/12 obr. Górki, gm. Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 08.04.2021r.

TIP.6733.8.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 293 z późn. zm.),  w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 545/8, 545/11, 545/12 obr. Górki, gm. Garwolin.

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Górki, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

Załączniki:

Zostaw komentarz