Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu na terenie dz. nr 193, 20, 82/1, 82/3, 84, 233 w Parcelach Rębków

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 08.04.2021r.

TIP.6733.7.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 293 z późn. zm.),  w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie zmiany  decyzji Nr 12 z dnia 19.08.2020r. (znak: TIP.6733.15.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu  Ø63 PE na terenie części działek nr 193, 20, 82/1, 82/3, 84, 233 obr. Parcele Rębków gm. Garwolin w zakresie zmiany zapisu dotyczącego średnicy  budowanego gazociągu średniego ciśnienia o długości ok. 220mb.

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Parcele Rębków, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

Zostaw komentarz