Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z 8 kwietnia 2021 r. o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację „Budowy elektrowni fotowoltaicznej w Unin Kolonii”

 w Obwieszczenia

KS.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 8 kwietnia 2021 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

zawiadamia,

że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Marka Szubińskiego z/s Unin Kolonia, z dnia 14.01.2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 2, 3, 4/1, 5/1, 157/6 obręb Unin Kolonia, gmina Garwolin mogą od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie ww. terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

Jednocześnie informuję o wydanych opinii przez:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – opinia znak: WOOŚ-I.4220.124.2020.MŚ z dnia 11.02.2021 r. – konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z ustaleniem zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni Zarządu Zlewni w Warszawie – opinia znak: WA.ZZŚ.6.435.20.2021.AK z dnia 16.02.2021 r. – brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań;
  3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie – opinia sanitarna nr ZNS/23/2021 z dnia 08.04.2021 r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego pisma.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz www.e-bip.pl i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysom wsi Unin-Kolonia i Niecieplin, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

Załączniki:

Zostaw komentarz