Komunikat GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie dotyczący niszczenia znaków granicznych pasa drogowego

 w Aktualności

W związku z trwającym okresem polowych prac wiosennych w obszarze pasa drogowego dróg krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie, przypomina o obowiązku ochrony znaków granicznych pasa drogowego.

Wzdłuż granic pasa drogowego dróg krajowych ustawione są betonowe słupki, w kolorze żółtym z napisem „PAS DROGOWY”. Słupki te stabilizowane są na gruntach będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA. Wyznaczają one granice pasa drogowego, a właścicielom nieruchomości sąsiednich wskazują granice użytkowania swojej nieruchomości.

W związku z powyższym GDDKiA Rejon w Garwolinie przypomina:

  1. Umieszczone na gruncie znaki graniczne i urządzenia zabezpieczające te znaki, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).
  2. Słupek betonowy z napisem „PAS DROGOWY” podlega ochronie własności na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) Kodeks Cywilny.
  3. Zaoranie lub zawężanie w inny sposób pasa drogowego stanowi wykroczenie zgodne z art. 100 Kodeksu Wykroczeń ( Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238) i zagrożone jest karą grzywny do 1000 zł lub karą nagany.
  4. W przypadku gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, wg. art. 288 Kodeksu Karnego (D. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  5. GDDKiA Rejon w Garwolinie apeluje o zaprzestanie zajmowania pasa drogowego w sposób nieuprawniony. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (np. pracami rolnymi), zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 698 ze zm.) wymaga każdorazowego wystąpienia do GDDKiA Oddziału w Warszawie o odpowiednie zezwolenie wydane w trybie decyzji administracyjnej lub zawarcie umowy. Za zajęcie pasa drogowego może być pobierana opłata. Zgodnie z treścią art. 40 ust. 12 ww. ustawy: „za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art 22 ust 2, 2a lub 2c, zarządca drogi jest zobowiązany do wszczęcia postępowania i wymierzenia kary. Podstawą ustalenia kary jest dziesięciokrotność opłat za zajęcie pasa drogowego”.

Wobec powyższego, GDDKiA zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji prawnych od osób, które zniszczą, przesuną lub uczynią niewidocznymi ww. znaki graniczne oraz zajmują pas drogowy bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.

Zostaw komentarz