UCHWAŁA Nr XXIV/211//2021

 w Gospodarka odpadami - informacje

UCHWAŁA Nr XXIV/211//2021

RADY GMINY GARWOLIN

z dnia 11 marca 2021 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XX/169/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  ust.  1,  art.  41  ust.  1  i  art.  42   ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późń. zm.)
w związku z art. 6j ust.1 pkt.1 oraz art. 6k ust.1 pkt 1, ust.2a pkt 1, ust.3, ust.4a ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje :

  • 1. W uchwale Nr XX/169/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2020 r. poz. 9642) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 7,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość miesięcznie.”

 

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin:

Bernard Makulec

Zostaw komentarz