Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin Marcina Kołodziejczyka

 w Aktualności

24 maja 2021 roku odbyła się XXVI sesja zwyczajna Rady Gminy Garwolin, której jednym z pierwszych punktów była informacja o raporcie o stanie gminy za rok ubiegły. Raport ten był podstawą do podjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta. Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie.

Następnie po jednomyślnym przegłosowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020, radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Żurawek odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium. Odczytując wniosek komisji rewizyjnej radny dodał, że wójt gminy Garwolin realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Następnie przedstawił zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach o wniosku Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W wyniku głosowania przyjęto ją jednogłośnie .

Wójt Gminy podziękował radnym za wspólną realizację budżetu, podkreślając fakt, że dobra współpraca pozwala na uzyskanie dobrych wyników. Podziękował również pracownikom urzędu, skarbnik gminy Katarzynie Grzeszczak, sekretarz gminy Martynie Karaś. Na zakończenie wyraził nadzieję na kontynuację tak sprawnego działania gminy w najbliższym roku.

Skarbnik Gminy Garwolin katarzyna Grzeszczak odczytuje pozytywną opinię RIO o sprawozdaniu z budetu za 2020 rok Skarbnik Gminy Garwolin katarzyna Grzeszczak odczytuje pozytywną opinię RIO o sprawozdaniu z budetu za 2020 rok Radni w czasie XXVI sesji Rady Gminy Garwolin 24 maja 2021 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garwolin Piotr Żurawek odczytuje wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Wójta Gminy garwolin za rok 2020 Przewodniczący Rady Gminy Garwolin Bernard Makulec odczytuje uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin Marcinowi Kołodzejczykowi absolutorium za 2020 rok Głosowanie nad absolutorium Przewodniczący rady Gminy Garwolin Bernard Makulec gratuluje Wójtowi Marcinowi Kołodziejczykowi jednogłośnego absolutorium Wójt dziękuje radnym za jednogłośne absolutorium

Zostaw komentarz