Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 28 maja 2021 roku

 w Obwieszczenia

KS.6220.5.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 28 maja 2021 roku

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

 

zawiadamia,

 

że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy ZELLER Plastik Poland Sp. z o.o. z/s Wola Rębkowska ul. Topolowa 38, 08-410 Garwolin, z dnia 26.03.2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie wraz z przebudową budynku produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową, budowie zadaszenia nad komunikacją oraz budowie dwóch hal namiotowych, na działkach ewid. nr 1495/1 i 1495/2 w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin, mogą od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie ww. terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

 

Jednocześnie informuję o wydanych przez:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie – opinia sanitarna nr ZNS/26/2021 z dnia 13.04.2021 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.510.2021.MŚ z dnia 26.04.2021 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z jednoczesnym wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań;
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie – opinii znak: WA.ZZŚ 6.435.89.2021.MW.2 z dnia 24.05.2021 r., że dla niniejszego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z jednoczesnym wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań.

 

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego pisma.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz www.e-bip.pl i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Wola Rębkowska, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Załączniki:

Zostaw komentarz