Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 1 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu w Parcelach Rębków

 w Obwieszczenia

TIP.6733.7.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 01.06.2021r.

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 12 z dnia 19.08.2020r. (znak: TIP.6733.15.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Ø63 PE na terenie części działek nr ewid. 193, 20, 82/1, 82/3, 84, 233 położonych w miejscowości Parcele Rębków, gm. Garwolin w zakresie zmiany zapisu dotyczącego  średnicy budowanego gazociągu średniego ciśnienia o długości ok. 220mb.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2021 r. została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. decyzja zmieniająca decyzję Nr 12 z dnia 19.08.2020r. (znak: TIP.6733.15.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Ø63 PE na terenie części działek nr ewid. 193, 20, 82/1, 82/3, 84, 233 położonych w miejscowości Parcele Rębków, gm. Garwolin w zakresie zmiany zapisu dotyczącego  średnicy budowanego gazociągu średniego ciśnienia o długości ok. 220mb.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Parcele Rębków gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

  

 

Załączniki:

Zostaw komentarz