Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 2 czerwca 2021 roku

 w Obwieszczenia

KS.6220.12.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 2 czerwca 2021 roku

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

zawiadamia,

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do 2 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 54/7 obręb Parcele Rębków, gm. Garwolin

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Wójt Gminy Garwolin podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Garwolin znak: KS.6220.12.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie do 2 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 54/7 obręb Parcele Rębków, gm. Garwolin”. Decyzja ta została wydana na wniosek firmy EL-DRI Tomasz Dribko z/s 05-806 Komorów ul. Jaspisowa 9, z dnia 16.07.2020 r.

 

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opiniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie i Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin przy ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowościach Parcele Rębków i Rębków, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Garwolin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załączniki:

Zostaw komentarz