Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 07.07.2021 r.

TIP.6721.3.2020

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Garwolin uchwały nr XIX/163/2020  z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego w miejscowości Wola Rębkowska gmina Garwolin na części działki o nr ewid. 1403 oraz na działkach o nr ewid. 1483/1, 1483/2, 881/4.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i  wnioski do ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski i uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin,  ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin lub w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@garwolin-gmina.pl, w terminie do 06.08.2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Garwolin.

Względem ww. projektu planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Przy czym dla tego projektu planu nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Garwolin została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz pod linkiem: https://www.garwolin-gmina.pl/k/ochrona-danych-osobowych/.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz