Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 2 lipca 2021 r.

 w Obwieszczenia

KS.6220.12.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 2 lipca 2021 roku

 

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin informuję, że w dniu 30 czerwca 2021 r. na wniosek Pełnomocnika Pani Teresa Syc-Wójcik z firmy NMB Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp. j. z/s 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157, która wystąpiła w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s 08-400 Garwolin ul. Polna 77, została wydana decyzja Wójta Gminy Garwolin znak KS.6220.12.2021, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie stacji uzdatniania wody w Rudzie Talubskiej wraz z remontem ujęć wody, gmina Garwolin”, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

 

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Ruda Talubska i Taluba, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej: www.garwolin-gmina.plhttps://uggarwolin.bip.gov.pl/.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz