Ogłoszenie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Miętne, będącej własnością Gminy Garwolin

 w Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

 

Wójt Gminy Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Miętne, będącej własnością Gminy Garwolin.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny o pow.36,20 m 2 przy ul.Pięknej nr 1m4, położony w miejscowości Miętne, wraz z udziałem w gruncie 4220/163710 działki nr 1228. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze na strychu o pow.6,00m2. Nr KW SI1G/00059260/7

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa z wyposażeniem w gaz, energie, wodę i kanalizację ściekową.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz.951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako tereny „MU” tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 96.000,00 zł, słownie; dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć Vat w wysokości 23%.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 960,00 zł. (słownie; dziewięćset sześćdziesiąt złotych ), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 września 2021r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 16 (pokój nr 202 na 2 piętrze).
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 9.600,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych), na konto Bank Spółdzielczy w Garwolinie Nr 53921000080000284420000010, w terminie do dnia 20 września 2021 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy lokalu mieszkalnego w Miętnem przy ul.Pięknej nr 1m4,
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 1. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

– wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Garwolinie tel. 25 6820560 wew. 46.

Garwolin, dnia 2021.08.18

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin, oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Jagodne w dniach 23 sierpnia 2021 roku do 23 września 2021 roku, oraz na stronie www.garwolin-gmina.pl,  na stronie BIP Gminy Garwolin.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz