Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 25.08.2021 r.

TIP.6733.14.2021

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Garwolin
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte na wniosek

Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na nieruchomościach położonych w miejscowości Górki, gm. Garwolin na terenie części działek ewid. o numerach 571/3, 574.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60 wew. 34, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1500.

 

 

Wójt Gminy Garwolin
Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz