XXX SESJA RADY GMINY

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXX sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 930  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie alkomatu zakupionego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 19 sierpnia 2021 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/247/2021 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/205/2021 Rady Gminy Garwolin z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/113/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garwolin na rok szkolny 2021/2022.
 11. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/ Bernard Makulec

Zostaw komentarz