Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GARWOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dn. 30 września 2021 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Garwolin

Na podstawie Uchwały Nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dna 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Garwolin ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

  1. Cel konsultacji

Poznanie uwag i opinii do Projektu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2022. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

  1. Ramy czasowe

Termin rozpoczęcia konsultacji – 30 września 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji – 18 października 2021 r.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje w formie uwag pisemnych zgłaszanych za pomocą formularza osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, bądź na adres mailowy: a.sztylka@garwolin-gmina.pl

Formularz konsultacji wraz z Projektem podlegającym konsultacji udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Garwolin – www.garwolin-gmina.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” lub w pokoju 203 Urzędu Gminy Garwolin.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz