Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 26.10.2021 r.

TIP.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wydaniu w dniu 26.10.2021r.

 

postanowienia, o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji stacja 110/15 kV Garwolin – stacja 110/15 kV Pilawa, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1170, 1171, 1169, 1154, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765/1, 763, 748, 1150/4, 1150/3, 723/1, 706/1, 314/3, 310, 270/1, 269/1, 314/1, 269/2, 268, 309/2, 308/2, 307, 306, 270/2, 267, 266, 265, 264, 263, 1104/2, 1104/1, 259/2, 258, 257/2, 256/2, 255/2, 254/2, 1102/2, 251/2, 250, 1101, 247, 246/3, 245, 244, 243, 240, 239, 238, 236, 235, 234, 1099, 228, 1098, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 1097, 198, 197, 196, 195/1, 194, 193, 1095/5, 185, 181, 184, 183, 180, 179, 178, 1094, 175, 174, 173, 1093, 167, 1092/2, 1092/1, 1091, 162/1, 1248/13, 1090/1, 156/3, 155, 154, 1089/2, 1088, 142, 140/2, 139/2, 138, 137, 119, 118, 117, 116, 111, 112, 111, 110, 413, 1034, obr. Miętne, gm Garwolin 789, 787/2, 785, 783, obr. Wola Rębkowska, gm. Garwolin, 227, 229, 231, 233, 235, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246/1, 246/2, 246/3, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280/1, 280/3, 282/2, 587, 166, 168, 167/1, 165/3, 163/2, 163/1, 160/2, 160/1, 157, 153, 149/3, 149/2, 149/9, 149/7, 627, 149/4, 149/6, 148/2, 148/1, 585, 91/3, 89/4, 580/2, 17/10, 14/8, 12/2, 10/2, 8/2, 6, 4, 2, 3/7, 1/2, obr. Lipówki, gm. Pilawa

Zobowiązując inwestora – PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Stopko, pracownika firmy TEHMAR Energetyka i Budownictwo, ul. Przytorowa 25A, 16-400 Suwałki – do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych stronniniejszego postępowaniawłaścicieli/współwłaścicieli nieruchomości o nr ewidencyjnych 227, 246/3 położonych w miejscowości Lipówki, gm. Pilawa, oraz nieruchomości o nr ewidencyjnych 771, 766, 770, 139/2, 140/2, 257/2, 259/2 położonych w miejscowości Miętne gm. Garwolin.

Uzasadnienie

W rozpatrywanej sprawie zagadnieniem wstępnym jest ustalenie spadkobierców właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki gruntów o numerach ewidencyjnych 227, 246/3 położonych w miejscowości Lipówki, gm. Pilawa, oraz gruntów o nr ewidencyjnych 771, 766, 770, 139/2, 140/2, 257/2, 259/2 położonych w miejscowości Miętne gm. Garwolin.

Od uprzedniego ustalenia spadkobierców właścicieli/współwłaścicieli powyżej wymienionych gruntów, które znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji objętej wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzależnione jest bowiem zarówno prawidłowe prowadzenie postępowania, jak i wydanie stosownej decyzji.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że następstwo prawne praw dziedzicznych, które wchodzą w skład spadku po osobie zmarłej, powinno być wykazane według przepisów prawa cywilnego (wyrok NSA w Warszawie z 16.01.2002 r.   I SA 1421/00, ONSA 2003/2, poz. 64). Ustalenie kręgu spadkobierców nie należy bowiem do właściwości organów administracji publicznej, lecz wyłącznie do sądów powszechnych (art. 28 k.p.a. w zw. z art. 1025 § 2 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740; dalej: k.c.) (E. Niezbecka [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4, Spadki, red. A. Kidyba, LEX 2012, art. 1025).

Zgodnie z treścią obowiązujących regulacji prawnych wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć osoba mająca w tym interes, tj. interes w uzyskaniu stwierdzenia (art. 1025 § 1 k.c.). Krąg osób uprawnionych do wszczęcia postępowania ustawa zakreśla stosunkowo szeroko, osobą taką będzie każdy, kto ma interes w powstaniu skutków prawnych związanych z wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy przez osoby wymienione w orzeczeniu sądu. Termin „interes” należy więc interpretować stosunkowo szeroko, nie zawsze musi to być interes prawny, chodzi o jakikolwiek interes, o charakterze osobistym czy majątkowym. Skoro w świetle art. 1025 § 1 k.c. wniosek powyższy może złożyć każdy, kto ma w tym interes, to osobą taką może być każda osoba, która jest zainteresowana w wywołaniu skutków prawnych związanych z prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku, w szczególności skutków określonych w art. 1025 § 2 i art. 1027 k.c. Interes prawny pełni w tym wypadku funkcję legitymacyjną, a ściśle uprawnienia do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Chodzi przy tym  o obiektywny interes prawny, czyli obiektywną potrzebę wszczęcia postępowania (por. postanowienie SN z 28 stycznia 2009 r., IV CSK 361/08, OSNC-ZD 2010/1, poz. 9). Zakres pojęcia użytego w art. 1025 k.c. osoby mającej interes do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pokrywa się z zakresem „zainteresowanego” z art. 679 § 2 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805), który może złożyć wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia w tym przedmiocie (por. postanowienie SN z 6 lutego 2008 r., II CSK 433/07, LEX nr 497677). Jednakże organ administracji publicznej nie jest osobą, której praw dotyczy wynik postępowania, stąd też nie ma uprawnień, by skutecznie wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku (por. wyrok WSA w Krakowie z 27 lutego 2008 r., II SA/Kr 1227/07, LEX nr 480124).

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie:

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Garwolin.

  Gdy ustąpi przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. (art.97§    2        Kpa).

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, oraz w  miejscowości Wola Rębkowska, Miętne gm. Garwolin, Lipówki gm. Pilawa, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

Zostaw komentarz