Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.7.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 22 października 2021 roku

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

zawiadamia,

że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Zdrój” Eugeniusz Owczarczyk z/s Stary Pilczyn 30, 08-450 Łaskarzew, z dnia 14.05.2021 r., w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Garwolin znak: KS.6220.6.2015 z dnia 21.12.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1490/9 i 1490/5 położonych w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin, mogą od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie ww. terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

Jednocześnie informuję o wydanych przez:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie – opinia sanitarna nr ZNS.9027.7.18.2021 z dnia 08.07.2021 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie – postanowienie znak: WA.ZZŚ.6.435.188.2021.MW.2 z dnia 15.09.2021 r., że dla niniejszego przedsięwzięcia stwierdziłkonieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z ustaleniem zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.1110.2021.MŚ.2 z dnia 18.10.2021 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego pisma.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.plhttps://uggarwolin.bip.gov.pl/i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Wola Rębkowska, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz