Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 11.10.2021 r.

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 11 października 2021 r.

KS.6220.10.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, – zwanej dalej kpa.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 – zwanej dalej ustawą ooś)

 

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 21 czerwca 2021 r., uzupełniony pismem z dnia 14 września 2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 260 Mg/h w Garwolinie, na działce o nr ew. 1166/1.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie  Urzędu Miasta Garwolina przy ul. Staszica 15.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 ust. 1 pkt 47 i w § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych oraz po zasięgnięciu opinii organu o którym mowa w art. 78 ustawy ooś i organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 § 1 kpa zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Garwolina. Zgodnie z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Albert Baran

Zastępca Burmistrza Miasta Garwolin

 

 

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

o wszczęciu postępowania zostało

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 12.10.2021 r.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
  2. Wnioskodawca
  3. Wójt Gminy Garwolin
  4. a/a.
Zostaw komentarz