Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 16.11.2021 r.

TIP.6733.13.2016

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w sprawie przeprowadzenia postępowania wznowionego, dotyczącego postępowania zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Garwolin z dnia 10.01.20217 (Znak: TIP.6733.13.2016) w sprawie ustalenia na wniosek Gminy Garwolin lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach zlokalizowanych na działkach o nr ewid.  obszar 1:  653, 654, 655, 240/10 położonych w miejscowości Górki, ul. Polna, ul. Wspólna, ul. Wiśniowa, obszar 2: 653, 258/1 położonych w miejscowości Górki, ul. Wspólna, ul. Zdrojowa, obszar 3: 598/7, 598/8, 598/1, 657/2, 657/3, 657/4, 751/5, 594 położonych  w miejscowości Ruda Talubska, ul. Leśna, obszar 4: 675, 673 położonych w miejscowości Górki, ul. Leśna, obszar 5: 641, 257 położonych w miejscowości Ruda Talubska , ul. Polna, obszar 6: 765, 755/3, 1445/1  położonych w miejscowości Sulbiny , ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Spacerowa, obszar 7: 764, 763, 751/2, 1454/4, 1454/3 położonych w miejscowości Sulbiny , ul. Łąkowa, ul. Urocza.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom, ich przedstawicielom i pełnomocnikom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew. 72.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Sulbiny, Górki, Ruda Talubska, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Zostaw komentarz