Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 19.11.2021 r.

TIP.6733.5.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o nowym terminie załatwienia sprawy

 

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 i 2 Kodeksu Postępowaniu Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3310C, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ewid. nr 7, położonej w miejscowości Budy Uśniackie, gm. Garwolin, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. oraz w art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. z 2021 r. poz 741 ze zm.).

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest przesłanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, odwołania Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 września 2021 r. (Znak: WSTS.612.288.2021.DS.2) w sprawie odmówienia uchylenia stanowiska  przyjętego  w drodze milczącego załatwienia uzgodnienia projektu decyzji dla w/w inwestycji, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 14 dni po uzyskaniu rozstrzygnięcia odwołania.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 §1 i §2 Kpa stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, ponaglenie należy uzasadnić.

 

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Budy Uśniackie, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Zostaw komentarz