Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

TIP.6733.17.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29.11.2021r.

 

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej Ø 63 mm na terenie działek o numerach ewid. 594/2 w m. Wilkowyja, gm. Garwolin, oraz na działkach nr 109/4, 73, 66, 64, 62, 60, 58/2, 56, 53/2, 53/1, 51/1, 51/2, 49/2, 49/1, 47, 45/2, 39, 37, 35/2, 35/1, 31, 27/1, 23/1, 19/1, 19/2 w miejscowości Zakącie, gm. Garwolin .

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2021 r. została wydana na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej Ø 63 mm na terenie działek o numerach ewid. 594/2 w m. Wilkowyja, gm. Garwolin, oraz na działkach nr 109/4, 73, 66, 64, 62, 60, 58/2, 56, 53/2, 53/1, 51/1, 51/2, 49/2, 49/1, 47, 45/2, 39, 37, 35/2, 35/1, 31, 27/1, 23/1, 19/1, 19/2 w miejscowości Zakącie, gm. Garwolin .

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Wilkowyja i Zakącie, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

Zostaw komentarz