Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.19.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 2 grudnia 2021 roku

          Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia Strony, że w dniu 02.12.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 15.11.2021 r. 4MAX Consulting Sp. z o.o. z/s 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 10, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na części działki o nr ew. 497, obręb Wilkowyja, gmina Garwolin.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 Kpa mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z treścią wniosku i dołączoną dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski, w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że pismem nr KS.6220.19.2021 z dnia
02.12.2021 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz https://uggarwolin.bip.gov.pl/ i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Wilkowyja, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz