Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 03.12.2021 r.

TIP.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

 

Zgodnie z art. 49  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu w dniu 03.12.2021 r. postanowienia, na podstawie art. 149 i art. 150 § 1, w zw. z art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), z wniosku Pani Grażyny Szczurek, orzekającego wznowienie postępowania, zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. (Znak: TIP.6733.1.2018) ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej na terenie działki ewid. nr 268/2 obr. Górki, gmina Garwolin.

Wzywając jednocześnie Panią Grażynę Szczurek do złożenia wyjaśnień na piśmie, poprzez wskazanie dnia, w którym powzięła wiadomość o istnieniu w/w decyzji.

 

 Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Górki, gm. Garwolin, oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

Zostaw komentarz