Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie

 w Aktualności

Warszawa, 30 listopada 2021 r.

Państwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor

Zarządu Zlewni

w Warszawie

WA.ZUZ.6.4210.867.2021.BP

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Pana Piotra Rodaka postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przejazdu gospodarczego w km 3+ 277 rzeki Mierżączka na działce o nr ew. 677 obręb 0014 Ruda Talubska, gmina Garwolin.

Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i czwartki, w godzinach 10.00- 12.00. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy należy zgłosić taką chęć na adresbartosz.pawlina@wodypolskie.gov.pl.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpiło dnia 7 grudnia 2021 r.

 

 

DYREKTOR

(-)

Z up. p. o. Z-cy Dyrektora

Aneta Gawin

Zostaw komentarz