Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 31.12.2021 r.

TIP.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w sprawie przeprowadzenia postępowania wznowionego, dotyczącego postępowania zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. (Znak: TIP.6733.1.2018) ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej na terenie działki ewid. nr 268/2 obr. Górki, gmina Garwolin.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom, ich przedstawicielom i pełnomocnikom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew. 72.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Górki, oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Zostaw komentarz