Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 13.01.2022 r.

TIP.6733.10.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

 

Na podstawie art. 10 § 1 i  art. 49 § 1 i 2 oraz art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, że inwestor P4 Sp. z o.o., działający przez pełnomocnika Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o., w dniu 10.01.2022  r. (data wpływu do tut. Urzędu) wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego wszczętego na jego wniosek, dążącego do wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3311D, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ewid. nr 279 położonej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin, w związku z poszukiwaniem alternatywnej lokalizacji przedmiotowej inwestycji i trwającymi obecnie konsultacjami.

W związku z powyższym, strony przedmiotowego postępowania mogą wnosić sprzeciw wobec jego zawieszenia. Sprzeciw należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jeżeli w tym terminie żadna ze stron postępowania nie złoży sprzeciwu tut. organ uzna, że został dopełniony warunek określony w przepisie art. 98 § 1 Kpa i wyda postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Stary Puznów, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.uggarwolin.bip.gov.pl

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz