Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 19.01.2022 r.

TIP.6733.4.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735); w związku z prowadzonym postępowanie administracyjnym, wszczętym na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, prowadzącym do wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji stacja 110/15 kV Garwolin – stacja 110/15 kV Pilawa, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1170, 1171, 1169, 1154, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765/1, 763, 748, 1150/4, 1150/3, 723/1, 706/1, 314/3, 310, 270/1, 269/1, 314/1, 269/2, 268, 309/2, 308/2, 307, 306, 270/2, 267, 266, 265, 264, 263, 1104/2, 1104/1, 259/2, 258, 257/2, 256/2, 255/2, 254/2, 1102/2, 251/2, 250, 1101, 247, 246/3, 245, 244, 243, 240, 239, 238, 236, 235, 234, 1099, 228, 1098, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 1097, 198, 197, 196, 195/1, 194, 193, 1095/5, 185, 181, 184, 183, 180, 179, 178, 1094, 175, 174, 173, 1093, 167, 1092/2, 1092/1, 1091, 162/1, 1248/13, 1090/1, 156/3, 155, 154, 1089/2, 1088, 142, 140/2, 139/2, 138, 137, 119, 118, 117, 116, 111, 112, 111, 110, 413, 1034, obr. Miętne, gm Garwolin 789, 787/2, 785, 783, obr. Wola Rębkowska, gm. Garwolin, 227, 229, 231, 233, 235, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246/1, 246/2, 246/3, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280/1, 280/3, 282/2, 587, 166, 168, 167/1, 165/3, 163/2, 163/1, 160/2, 160/1, 157, 153, 149/3, 149/2, 149/9, 149/7, 627, 149/4, 149/6, 148/2, 148/1, 585, 91/3, 89/4, 580/2, 17/10, 14/8, 12/2, 10/2, 8/2, 6, 4, 2, 3/7, 1/2, obr. Lipówki, gm. Pilawa, Wójt Gminy Garwolin zawiadamia strony postępowania, o uchyleniu w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, zaskarżonego postanowienia Wójta Gminy Garwolin z dnia 26.10.2021 r. (Znak: TIP.6733.4.2021), którym zawieszono niniejsze postępowanie zobowiązując inwestora do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych stronach niniejszego postępowania, oraz skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, oraz w  miejscowości Wola Rębkowska, Miętne gm. Garwolin, Lipówki gm. Pilawa, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz