Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 28.01.2022 r.

TIP.6733.10.2021

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i  art. 49 § 1 i 2 w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia o wydanym w dniu 28.01.2022 r. postanowieniu                    o zawieszeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3311D, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ewid. nr 279 położonej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin.

W zawiązku z powyższym informuje się strony niniejszego postępowania, że z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się mogą w  Urzędzie Gminy Garwolin,  ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Stary Puznów, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszego postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Garwolin w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz