Ogłoszenie konkursu ofert na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2022

 w Obwieszczenia

Zarządzenie Nr 10/2022

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2022

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2022.

§ 2

  1. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Wzór oferty na powierzenie realizacji działania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  3. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji działania stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Garwolin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz