Obwieszczenie Starostwa Powiatu Garwolińskiego dot. “Uproszczonych planów urządzenia lasu”

 w Obwieszczenia

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

08 – 400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26, tel./fax. (0-25) 684-37-48
e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl
www.samorzad.gov.pl/web/powiat-garwolin

 

Garwolin, dnia 26 stycznia 2022r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, iż lasy będące własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu garwolińskiego objęte są „Uproszczonymi planami urządzenia lasu”. Uproszczony plan urządzenia lasu to dokumentacja opracowywana dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. Zadania gospodarcze są wyszczególnione odrębnie dla każdej działki leśnej.

 

W związku z powyższym właściciele lasu są zobowiązani do realizacji zadań gospodarczych przewidzianych w przedmiotowych opracowaniach.

 

Celem zapoznania się z zapisami planu należy zgłosić się do osoby sprawującej nadzór nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w danej gminie, która udzieli stosownej informacji co do realizacji zadań ujętych w w/w dokumentacji.

 

Jednoczenie pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

  • zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
  • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
  • pielęgnowania i ochrony lasu. w tym również ochrony przeciwpożarowej;
  • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu
  • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
  1. pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
  2. pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

 

 

 

Starosta Powiatu Garwolińskiego

Mirosław Walicki

Załączniki:

Zostaw komentarz