XXXIV sesja Rady Gminy

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXXIV sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 10 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 29 grudnia 2021 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Garwolin na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji Systemu Monitoringu Położniczego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/50/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/102/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Garwolin do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2022”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na lata 2022-2023.
 14. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Zostaw komentarz