Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

TIP.6733.2.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 10.03.2022 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej średniego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym SN, na nieruchomości położonej w miejscowości Jagodne, gm. Garwolin na terenie części działki ew. nr 433/1.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 10 marca 2022 r. została wydana na wniosek PGE Dystrybucja S.A. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej średniego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym SN, na nieruchomości położonej w miejscowości Jagodne, gm. Garwolin na terenie części działki ew. nr 433/1.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Jagodne, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl www.uggarwolin.bip.gov.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz