Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

        Garwolin, dnia 04.05.2022 r.

TIP.6733.3.2022

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym dokonano uzgodnień, niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE, w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin na terenie działki ew. nr 518/1, z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Panią Elżbietę Czamara-Szyszkowską.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom, ich przedstawicielom i pełnomocnikom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew. 72.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz