Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.2.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 12 maja 2022 r.

 

Na podstawie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.), w powiązaniu z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 12.05.2022 r., zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 273 i 274, obręb Ruda Talubska gm. Garwolin, o mocy do 1,5 MW. Inwestorem będzie SZROMEK SPV 5 Sp. z o.o. ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze.

Z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy, w tym opiniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin przy ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Ruda Talubska, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej: www.garwolin-gmina.plhttps://uggarwolin.bip.gov.pl/ .

 

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszego postanowienia służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Garwolin w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz