Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia, Plany i studium do wyłożenia

Garwolin, dnia 25.05.2022 r.

 

TIP.6720.1.2020

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy Garwolin nr XIX/160/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakres zmiany studium obejmuje następujące obszary:

  • obszar położony w miejscowości Miętne na działce o nr ewid. 1062/24,
  • obszar położony w miejscowości Miętne na działce o nr ewid. 1027/4 oraz na części działki o nr ewid. 1027/6,
  • obszar położony w miejscowości Wola Rębkowska na części działki o  nr ewid. 1403 i na dz. 1483/1, 1483/2  i  881/4.

 

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dniach od 06.06.2022 r. do 05.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Planowania Przestrzennego ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin w pokoju nr 209, w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej https://uggarwolin.bip.gov.pl/ w zakładce „plany i studium do wyłożenia”, lub na  https://www.garwolin-gmina.pl/ w zakładce „o gminie”- „plany i studium do wyłożenia”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 20.06.2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Garwolin na adres Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, lub za pomocą środków komunikacji elektrycznej na adres: urzad@garwolin-gmina.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2022 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, należy składać do Wójta Gminy Garwolin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2022 r. Stosownie do art. 40 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektrycznym.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Garwolin została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz pod linkiem: https://www.garwolin-gmina.pl/k/ochrona-danych-osobowych/.

 

 

Wójt  Gminy  Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz