Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 w Obwieszczenia

Warszawa, 09 czerwca 2022 r.

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-I.746.1.12.2022.DW

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej Kpa, zawiadamiam, że w związku z wpływem wniosku inwestora — Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN90 DN63 na terenie zamkniętym — linia kolejowa nr 7 Warszawa-Dorohusk na terenie dz. ew. nr 1661/2 z obrębu 0025 Wola Rębkowska, jedn,. ew. 140304 2 Garwolin, woj. mazowieckie

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, informuję, że akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, gdzie strony postępowania mogą zgłaszać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Zostaw komentarz