Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

                                                                                     Garwolin, dnia 13.06.2022 r.

TIP.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

strony niniejszego postępowania,że po uchyleniu przez SKO w Siedlcach postanowienia Wójta Gminy Garwolin z dnia 26.10.202 roku Znak: TIP.6733.4.2021 zawieszającego z urzędu postępowanie administracyjne oraz zobowiązującego inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Stopko, pracownika firmy TEHMAR Energetyka i Budownictwo, ul. Przytorowa 25A, 16-400 Suwałki, do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych stron niniejszego postępowania i skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji stacja 110/15 kV Garwolin – stacja 110/15 kV Pilawa, na nieruchomościach położonych w gminie Garwolin oraz gminie Pilawa według załącznika.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60  wew. 72, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w siedzibie miasta i gminy Pilawa (m. Lipówki) oraz w miejscowości Wola Rębkowska, Miętne gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz