Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

 w Plany i studium do wyłożenia

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin.

 

Protokół sporządzony w dniu 20.06.2022 roku w Urzędzie Gminy Garwolin przez Sylwię Kalbarczyk, pracownika Urzędu Gminy Garwolin.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t. j. Dz.U.z2022r.poz.503) w dniu 20.06.2022 roku o godz. 14:00 przeprowadzono dyskusję publiczną  nad  rozwiązaniami  przyjętymi w projekcie  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin.

 

  1. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

 

  1. W dyskusji publicznej udział wzięli:

 

  • Karolina Kasprzak – Zastępca Wójta Gminy Garwolin Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Planowania Przestrzennego
  • Sylwia Kalbarczyk – pracownik Urzędu Gminy Garwolin
  • Robert Jaworski – urbanista opracowujący projekt zmiany studium

 

  1. Spotkanie rozpoczęte zostało o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy Garwolin w sali konferencyjnej. Z powodu braku osób zainteresowanych wzięciem udziału w dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium, przedłużono rozpoczęcie dyskusji do godz. 14:30. Przy dalszym braku obecności zainteresowanych osób wyłożonym projektem zmiany studium, około godziny 15:00 zakończono dyskusję publiczną.

 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 

  • Dla Wójta Gminy Garwolin
  • Do dokumentacji planistycznej
  • Do publicznego wglądu

 

 

Protokół zawiera 2 strony.

 

Garwolin, dnia 20 czerwca 2022 rok.

 

 

 

Marcin Kołodziejczyk 

Wójt Gminy Garwolin

 

Sylwia Kalbarczyk

(podpis osoby sporządzającej protokół)  

Zostaw komentarz