XXXVIII sesja Rady Gminy

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXXVIII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 7 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 1430  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 3 czerwca 2022 r.).
 4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Pilawa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500 – 1+100 – etap II”.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie – Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)”
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Czyszkówek, gm. Garwolin”.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/307/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Garwolin, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin.
 13. Podjęcie uchwały rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/315/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 3 czerwca w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sulbinach oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.
 14. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Bernard Makulec

/-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz