Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w Obwieszczenia

PZ-PI-I.7033.56.2021.KM

Warszawa, 28 czerwca 2022 roku

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 9, art. 10, art. 61 paragraf 1, 4 i 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa, w związku z art. 362 ust. 1 pkt 1, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamia się, że Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, w kilometrażu od km 49+973 dc km 75+212, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

 

Jednocześnie informują o prawie do zapoznania się z aktami postępowania, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

 

Akta sprawy dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5.

 

Możliwość osobistego zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania uwag w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa istnieje wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 22 35 63 812, 22 59 79 477 lub 22 35 63 863.

 

Ponadto informuję, że materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) – z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.

 

W celu zapoznania się z aktami sprawy strona postępowania może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres:

  1. skrzynki ePUAP: /umwm/skrytka
  2. e-mail: halas@mazovia.pl

 

Załączniki:

Zostaw komentarz