Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 6 lipca 2022 r.

KS.6220.6.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. – zwanej dalej Kpa.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.- zwanej dalej ustawą ooś)

 

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 4 lipca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 130251W w miejscowości Niecieplin gmina Garwolin, w km 0+000,00 ÷ 2+077,00 na działkach o nr ew:. 854/1, 855, 330/2, 5/1, 5/2, 6/4, 287/2, 293, 294, 259, 298/1, 299/2, 303/1, 303/2, 304, 309, 310, 315, 316, 322, 323, 328, 329, 330/11, 333/1, 6/2, 287/1.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że pismem nr KS.6220.6.2022 z dnia 06.07.2022 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 § 1 Kpa zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garwolin. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

o wszczęciu postępowania zostało

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 08.07.2022 r.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa.
  2. Wnioskodawca
  3. Urząd Miasta Garwolin
  4. GDDKiA Rejon w Garwolinie
  5. a/a.
Zostaw komentarz