Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 11.07.2022 r.

TIP.6733.4.1.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte na wniosek:

Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin,

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Rębkowie o pomieszczenie stołówki wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, wraz z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego, na terenie działek ewidencyjnych o numerach 216/2 i 217/2, obręb Rębków gm. Garwolin.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60  wew. 72, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Rębków, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz