Petycja do Rady Gminy o utworzenie młodzieżowej rady gminy

 w Petycje

Petycja Patryka Króla w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy. W załączeniu znajduje się również odpowiedź na petycję.

 

Patryk Janusz Król   Brodnica, 22.07.2022 r.

Rada Gminy

PETYCJA

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz. U. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie:

Młodzieżowej Rady Gminy.

Uzasadnienie

Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli młodzieży z terenu gminy zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej.

Do petycji załączam projekt statutu.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej i/lub w Biuletynie Informacji Publicznej zawartych w formularzu moich danych osobowych (wyłącznie imienia i nazwiska) na potrzeby rozpatrzenia petycji.

 

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ……………

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Statut określa zasady działania Młodzieżowej Rady Gminy …., zadania Młodzieżowej Rady Gminy …., tryb i kryteria wyboru członków do Młodzieżowej Rady Gminy …, zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Młodzieżowej Rady Gminy … oraz ….
 2. Młodzieżowa Rada Gminy …… jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie gminy ………..
 3. Ilekroć w Statucie mowa jest o:
  1. Radzie – należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Gminy ……;
  2. Radnym – należy przez to rozumieć członka Młodzieżowej Rady Gminy …..;
  3. Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy …..;
  4. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w …….;
  5. ……

Zasady działania

 • 2
 1. Mandat Radnego ma charakter społeczny, politycznie neutralny i sprawowany jest nieodpłatnie.
 2. Rada może współpracować z innymi młodzieżowymi radami gmin, młodzieżowymi radami powiatów oraz młodzieżowymi sejmikami województw, organizacjami pozarządowymi w kraju oraz za granicą, a także instytucjami publicznymi w celu realizacji swoich zadań.
 3. Zadania związane z obsługą administracyjno-biurową Rady zapewnia Urząd.
 4. Do obowiązków Radnego należy:
  1. godna reprezentacja Rady;
  2. przestrzeganie Statutu;
  3. uczestniczenie w pracach co najmniej jednej komisji problemowej/zespołu problemowego;
  4. wykonywanie uchwał Rady;
  5. …….
 5. Radny może zostać delegowany do reprezentowania Rady na zorganizowanych wydarzeniach. Delegowanie następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym.
 6. Radnemu biorącemu udział w posiedzeniu Rady lub reprezentującemu Radę na zorganizowanym wydarzeniu przysługuje zwrot kosztów związanych z przejazdem. Zwrot kosztów następuje na wniosek radnego, do którego należy załączyć dokument potwierdzający ich poniesienie, w szczególności rachunek lub fakturę. Wniosek powinien został złożony Prezydium Rady w terminie do 30 dni od dnia, w którym radny poniósł koszty.
 7. Radnemu biorącemu udział w posiedzeniach Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Radę, a w przypadku niepełnoletniego Radnego – także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca się koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Radę.
 8. Zwrot kosztów następuje na wniosek radnego, do którego należy załączyć dokument potwierdzający ich poniesienie, w szczególności rachunek lub fakturę. Wniosek powinien zostać złożony Prezydium Rady w terminie do 30 dni od dnia poniesienia kosztów.
 9. Zwrotu kosztów dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w gotówce w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Zadania Rady

 • 3
 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;
  2. udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
  3. monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
  4. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez Radę Gminy;
  5. …………
 2. Rada wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:
  1. stałą współpracę z młodzieżą zamieszkującą teren gminy, Radą Gminy, organizacjami pozarządowymi, a także innymi podmiotami, których cel działania jest zgodny zdaniami Rady;
  2. składanie wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do Rady Gminy;
  3. podejmowanie inicjatyw mających służyć młodzieży;
  4. uczestnictwo w obradach Rady Gminy;
  5. …….
 3. Rada ma prawo:
  1. kierować zapytania lub wnioski w sprawach dotyczących gminy;
  2. organizować wydarzenia na rzecz młodzieży w ……;
  3. ……..

Organizacja Rady

 • 4
 1. Organem Rady jest Prezydium, w skład którego wchodzą Radni wybrani przez członków Rady.
 2. W skład Prezydium Rady wchodzą:
  1. Przewodniczący Rady;
  2. 2 Wiceprzewodniczących Rady;
  3. Sekretarz;
 3. Do kompetencji Prezydium należy:
  1. kierowanie pracami Rady;
  2. przygotowywanie planu pracy Rady;
  3. przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk;
  4. reprezentowanie Rady na zewnątrz.
 4. Prezydium Rady wybierane jest spośród Radnych na pierwszej sesji Rady, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym.
 5. Członek Prezydium Rady może zostać odwołany, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, na wniosek Radnych złożony na 14 dni przed najbliższym posiedzeniem, z powodu:
  1. uchylania się od obowiązków;
  2. nieodpowiedniego zachowania;
  3. działań sprzecznych ze stanowiskiem Rady;
  4. ……
 6. W przypadku odwołania, członek Prezydium pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego członka Prezydium.
 7. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:
  1. reprezentowanie Rady na zewnątrz;
  2. ustalanie w porozumieniu z Urzędem terminów posiedzeń Rady;
  3. prowadzenie sesji Rady;
  4. organizowanie pracy Prezydium;
  5. …..
 8. Wiceprzewodniczący Rady zastępują Przewodniczącego Rady po otrzymaniu upoważnienia, a także wykonują zadania powierzone przez Przewodniczącego Rady.
 9. Do zadań Sekretarza Rady należy:
  1. prowadzenie dokumentacji Rady;
  2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady i odpowiedniego przepływu informacji;
  3. sporządzanie uchwał, protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń Prezydium;
  4. ………
 10. Do zadań Skarbnika należy:
  1. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budżetu Rady;
  2. ……..
 11. Radni działają również poprzez komisje problemowe/zespoły problemowe. W skład każdej komisji/zespołu problemowego wchodzi co najmniej 2 Radnych. Komisje działają w następujących obszarach:
  1. kultury i oświaty;
  2. sportu;
  3. …….
 • 5
 1. Rada obraduje na sesjach:
  1. zwyczajnych – zwoływanych w każdym miesiącu roku kalendarzowego, z wyjątkiem wakacji i ferii zimowych;
  2. nadzwyczajnych – zwoływanych w sprawach pilnych, na wniosek Prezydium lub co najmniej 5 Radnych;
 2. Radni odbywają sesje w budynku Urzędu. W wyjątkowych sytuacjach, sesje mogą odbywać się z wykorzystaniem urządzeń jednocześnie rejestrujących zapis obrazu i dźwięku.
 3. Sesje zwoływane są przez Przewodniczącego Rady lub przez wyznaczonego Wiceprzewodniczącego. Co najmniej 7 dni przed sesją, Radni otrzymują plan zbliżającej się sesji. Porządek obrad może być przesyłany drogą tradycyjną lub elektroniczną.
 4. Radni podejmują decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
 5. Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w glosowaniu jawnym, podejmowane są decyzje w następujących sprawach:
  1. ……..

Opiekun Rady

 • 6
 1. Rada posiada swojego Opiekuna, który wspiera ją w działaniach i zapewnia jej pomoc merytoryczną oraz organizacyjną.
 2. Opiekunem Rady może zostać osoba spełniająca następujące wymagania:
  1. posiada doświadczenie w działalności samorządowej;
  2. ……

Wybór członków Rady

 • 7
 1. Członkowie Rady wybierani są przez Wójta spośród młodzieży zamieszkałej teren gminy …… na roczną kadencję, która rozpoczyna się 1 października każdego roku.
 2. Członkiem Rady może zostać osoba spełniająca następujące wymagania:
  1. w dniu wyboru nie ukończyła 25 lat;
  2. przedstawiła poparcie co najmniej 10 osób, które w dniu udzielenia poparcia nie ukończyły 25 lat, zamieszkałych na terenie gminy …….;
  3. ……..
 3. Mandat Radnego wygasa w skutek:
  1. rezygnacji złożonej pisemnie Przewodniczącemu lub ustnie do protokołu;
  2. nieusprawiedliwionej nieobecności na …… kolejnych sesjach Rady;
  3. zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy ……;
  4. odmówienia lub niezłożenia ślubowania;
  5. ………
 4. Radny może zostać odwołany przez Wójta z powodu:
  1. nienależytego wykonywania obowiązków;
  2. rażącego n
  3. konywaniaiaa go naruszenia Statutu z powodu:
  4. ..aruszenia Statutu;
  5. ……………
 5. W miejsce Radnego, którego mandat wygasł lub Radnego, który został odwołany, Wójt niezwłocznie wybiera nowego Radnego.

Postanowienia końcowe

 • 8
 1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Radę Gminy w formie uchwały.
 2. Koszty związane z realizacją zadań statutowych pokrywa Urząd. Rada może ubiegać się o środki finansowe również z innych źródeł.

 

Załączniki:

Zostaw komentarz