Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.6.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 2 sierpnia 2022 roku

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

 

zawiadamia,

 

że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Garwolin z/s 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 16, z dnia 04.07.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 130251W w miejscowości Niecieplin gmina Garwolin, w km 0+000,00 ÷ 2+077,00 na działkach o nr ew:. 854/1, 855, 330/2, 5/1, 5/2, 6/4, 287/2, 293, 294, 259, 298/1, 299/2, 303/1, 303/2, 304, 309, 310, 315, 316, 322, 323, 328, 329, 330/11, 333/1, 6/2, 287/1 mogą od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie ww. terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

 

Jednocześnie informuję o wydanych opinii przez:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie – opinia sanitarna nr ZNS/56/2022 z dnia 19.07.2022 r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia;
  2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni Zarządu Zlewni w Warszawie – opinia znak: WA.ZZŚ.6.435.183.2022.AR z dnia 25.07.2022 r. – brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań;
  3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.1170.2022.MŚ z dnia 29.07.2022 r. – brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z ustaleniem w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

 

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego pisma.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz https://uggarwolin.bip.gov.pl/ i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Niecieplin oraz do Urzędu Miasta Garwolin, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast