Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.6.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 2 sierpnia 2022 roku

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

 

zawiadamia,

 

że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Garwolin z/s 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 16, z dnia 04.07.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 130251W w miejscowości Niecieplin gmina Garwolin, w km 0+000,00 ÷ 2+077,00 na działkach o nr ew:. 854/1, 855, 330/2, 5/1, 5/2, 6/4, 287/2, 293, 294, 259, 298/1, 299/2, 303/1, 303/2, 304, 309, 310, 315, 316, 322, 323, 328, 329, 330/11, 333/1, 6/2, 287/1 mogą od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie ww. terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

 

Jednocześnie informuję o wydanych opinii przez:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie – opinia sanitarna nr ZNS/56/2022 z dnia 19.07.2022 r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia;
  2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni Zarządu Zlewni w Warszawie – opinia znak: WA.ZZŚ.6.435.183.2022.AR z dnia 25.07.2022 r. – brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań;
  3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.1170.2022.MŚ z dnia 29.07.2022 r. – brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z ustaleniem w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

 

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego pisma.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz https://uggarwolin.bip.gov.pl/ i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Niecieplin oraz do Urzędu Miasta Garwolin, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz